1. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 2. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 3. Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 4. Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od dnia 1 stycznia 2017.
 5. Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem – od 1 czerwca 2017 r.; dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
 7. Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.
 8. Doświadczenia po rocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.):
 1. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
 2. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
 3. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
 4. umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
 5. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
 6. wypowiadanie umów na zastępstwo;
 7. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
 8. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
 9. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy;
 10. opinie MRPiPS.
 1. Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
 1. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
 2. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
 3. nowe wykroczenie ścigane przez PIP,
 4. rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
 5. prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego;
 6. stanowiska ekspertów i MRPiPS.
 1. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.