szkolenia

Firma HR Services wspomaga firmy w procesie organizacji szkoleń zamkniętych z umiejętności twardych i miękkich. Do grona naszych trenerów należą m.in.: Piotr Ciborski, Monika Cieślak, Małgorzata Podgórska, Adam Pękul.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Czas pracy
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Świadectwo pracy
 • Uprawnienia pracowników związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • Urlopy pracownicze
 • Wynagrodzenia
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Programy szkoleń

Autorskie koszty uzyskania i prawa autorskie w praktyce

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Korekty listy płac

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

LISTA PŁAC W 2018 R. – NOWOŚCI I KONTROWERSJE
 • Składki ZUS w 2018 r.
  • Wysokość składek i nowe limity w 2018
  • E-składka – jedno konto do wpłat
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń razem w wnioskiem CEIDG
  • Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w 2018 r.
  • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców w 2018 r.
  • Umowa zlecenia, umowa o dzieło – definicje kodeksowe
  • Orzecznictwo sądowe a kontrole ZUS
  • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy a zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej
  •  Jak stosować nowe regulacje – najnowsze
  • Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzenia od 1.1.2018 r.
  • Nowe zapisy w umowach i nowe obowiązki dla płatników
  • Wyjątki od zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia
 • Nowelizacje kodeksu pracy i ich wpływ na listę płac
 • Podatki w 2018 r.
  • Kwota wolna od podatku, koszty uzyskania oraz 50% koszty uzyskania w 2018 r.
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. – opodatkowanie świadczeń pracowniczych w najnowszych interpretacjach
  • Nowe zwolnienia w podatku dochodowym w 2018 r.
  • Limt 50% kosztów uzyskania przychodów – zasady zastosowania od 1 stycznia 2018 r.
 • Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
 • Zasiłki w 2018 r.- zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.
 • Wynagrodzenie minimalne w 2018 r. – nowelizacja przepisów
  • Zmiany w liście płac związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego
   • Wynagrodzenie zasadnicze
   • Dodatek za pracę w porze nocnej
   • Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na praktykę absolwencką
   • Kwoty wolne od potrąceń
   • Inne składniki wynagrodzenia związane z wynagrodzeniem minimalnym
   • Potrącenia na liście płac w 2018 r.
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • Potrącenia z zasiłków
  • Potrącenia ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
  • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  • Najnowsze orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń
 • Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje.
KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2017
 • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od dnia 1 stycznia 2017.
 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem – od 1 czerwca 2017 r.; dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
 • Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.
 • Doświadczenia po rocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.):
  • maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
  • odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
  • możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
  • umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
  • zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
  • wypowiadanie umów na zastępstwo;
  • konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
  • zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
  • możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy;
  • opinie MRPiPS.
 • Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
  • gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
  • obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
  • nowe wykroczenie ścigane przez PIP,
  • rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
  • prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego;
  • stanowiska ekspertów i MRPiPS.
 • Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
CZAS PRACY PLANOWANIE I ROZLICZANIE
 • Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy.
  • Kodeks pracy
  • regulamin pracy i jego treść
  • porozumienie
 • Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, po wyroku TK z dnia 2 października 2012 r.
 • Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy.
 • Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
 • Treść porozumienia w sprawie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego.
 • Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy.
 • Określenie rozkładu czasu pracy w regulaminie pracy.
 • Z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy?
 • Zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy. Czy harmonogram może być zmieniany?
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia. Odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 • Pojęcie doby pracowniczej.
 • Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej.
 • Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
 • Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy.
 • Stosowane systemy czasu pracy:
  • podstawowy
  • równoważny
  • zadaniowy
  • przerywany
  • weekendowy
  • skrócony tydzień pracy
  • skrócony – pracownicy niepełnosprawni
 • Pojęcie „nadgodzin” i ich rodzaje (dobowe, średniotygodniowe). Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za pracę w przedłużonym do 12 miesięcy okresie rozliczeniowym.
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • czas wolny
 • Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
 • Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dobowy – wynikający z zapewnienia prawa do odpoczynku dobowego
  • roczny, czy może wynosić 416 godzin
  • łączony średniotygodniowy (48 godz.)
  • nadgodziny „awaryjne” – brak ograniczeń
 • Ustawowe zakazy i ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i równoważnym czasie pracy m.in. kobiety w ciąży, rodzice dziecka do 4 lat.
 • Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
 • Zasady rozliczania czasu pracy kierowców.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
 • Nieobecności w pracy i ich wpływ na wymiar czasu pracy np. choroba, urlop wypoczynkowy.
 • Pojęcie podróży służbowej, w tym kierowcy.
 • Czy czas szkoleń zalicza się do czasu pracy?
 • Przerwy w pracy np. regulaminowa, związana z praca przy monitorze ekranowym.
 • Czas pracy kadry kierowniczej. Czy kierownik ma prawo do czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.
CZAS PRACY KIEROWCÓW
 • Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców:
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
  • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 i umowa europejska AETR
  • Kodeks pracy
  • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
 • Rola regulaminu pracy.
 • Czy jest czas pracy kierowcy?
 • Normy dotyczące:
  • czasu prowadzenia pojazdu
  • odpoczynku dziennego
  • przerw w prowadzeniu
 • Odstępstwa od stosowania norm prowadzenia, odpoczynku, przerw w prowadzeniu.
 • Wyłączenia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/200, umowy europejskiej AETR oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, w stosunku do m.in.:
  • kierowców samochodów osobowych
  • kierowców samochodów o masie całkowitej poniżej 3,5 t
 • Naliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
 • Tachograf cyfrowy i analogowy.
 • Systemy czasu pracy kierowców:
  • podstawowy
  • równoważny
  • przerywany
  • zadaniowy
  • mieszany
 • Czas pracy kierowców wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Zasady potwierdzania przez kierowcę obecności w pracy.
 • Rozkłady i harmonogramy czasu pracy. Brak obowiązku tworzenia „grafików” przy przewozie rzeczy.
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 • Pojęcie doby pracowniczej i tygodnia dla kierowcy. Możliwość drugiego rozpoczynania pracy w tej samej dobie.
 • Zadania pracodawcy i kierowników komórek organizacyjnych w zakresie planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy.
 • Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Pojęcie dnia wolnego od pracy w świetle stanowisk MRPiPS i PIP oraz wyroków SN.
 • Pojęcie „nadgodzin” i ich rodzaje (dobowe, średniotygodniowe).
 • Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • czas wolny
  • ryczałt za nadgodziny, zasady naliczania 
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dobowy – wynikający z zapewnienia prawa do odpoczynku dobowego
  • tygodniowy (60 godz)
  • roczny (260 godz.)
  • łączony średniotygodniowy (48 godz.) 
  • nadgodziny „awaryjne” – brak ograniczeń
 • Limity w ustawie o czasie pracy a dodatkowa praca w innym podmiocie.
 • Ustawowe zakazy i ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i równoważnym czasie pracy m.in. rodzice dziecka do 4 lat.
 • Praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w średnio pięciodniowym tygodniu pracy i jej rekompensata.
 • Praca w niedziele i święta i jej rekompensata.
 • Nieobecności w pracy i ich wpływ na wymiar czasu pracy np. choroba.
 • Przerwa w pracy kierowcy.
 • Praca w porze nocnej. Zakazy i ograniczenia. Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Pojęcie dyżuru w czasie pracy kierowcy. 
 • Podróż służbowa kierowcy. Czy kierowca ma prawo do diet?
 • Prawo pracodawcy do żądania od kierowcy oświadczenia o pracy w innym podmiocie, nawet wtedy gdy świadczy dodatkową pracę poza stosunkiem pracy?
 • Czy istnieje obowiązek prowadzenia karty drogowej?
 • Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.
 • Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, co zawiera, forma sporządzania.
 • Dowody na okoliczność czasu pracy kierowcy w świetle praktyki sądów pracy i kontroli PIP.