szkolenia

Firma HR Services wspomaga firmy w procesie organizacji szkoleń zamkniętych z umiejętności twardych i miękkich. Do grona naszych trenerów należą m.in.: Piotr Ciborski, Monika Cieślak, Małgorzata Podgórska, Adam Pękul.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Czas pracy
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Świadectwo pracy
 • Uprawnienia pracowników związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • Urlopy pracownicze
 • Wynagrodzenia
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Programy szkoleń

LISTA PŁAC W 2018 R. – NOWOŚCI I KONTROWERSJE
 • Składki ZUS w 2018 r.
  • Wysokość składek i nowe limity w 2018
  • E-składka – jedno konto do wpłat
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń razem w wnioskiem CEIDG
  • Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w 2018 r.
  • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców w 2018 r.
  • Umowa zlecenia, umowa o dzieło – definicje kodeksowe
  • Orzecznictwo sądowe a kontrole ZUS
  • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy a zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej
  •  Jak stosować nowe regulacje – najnowsze
  • Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzenia od 1.1.2018 r.
  • Nowe zapisy w umowach i nowe obowiązki dla płatników
  • Wyjątki od zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia
 • Nowelizacje kodeksu pracy i ich wpływ na listę płac
 • Podatki w 2018 r.
  • Kwota wolna od podatku, koszty uzyskania oraz 50% koszty uzyskania w 2018 r.
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. – opodatkowanie świadczeń pracowniczych w najnowszych interpretacjach
  • Nowe zwolnienia w podatku dochodowym w 2018 r.
  • Limt 50% kosztów uzyskania przychodów – zasady zastosowania od 1 stycznia 2018 r.
 • Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
 • Zasiłki w 2018 r.- zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.
 • Wynagrodzenie minimalne w 2018 r. – nowelizacja przepisów
  • Zmiany w liście płac związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego
   • Wynagrodzenie zasadnicze
   • Dodatek za pracę w porze nocnej
   • Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na praktykę absolwencką
   • Kwoty wolne od potrąceń
   • Inne składniki wynagrodzenia związane z wynagrodzeniem minimalnym
   • Potrącenia na liście płac w 2018 r.
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • Potrącenia z zasiłków
  • Potrącenia ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
  • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  • Najnowsze orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń
 • Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje.
KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2017
 • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od dnia 1 stycznia 2017.
 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem – od 1 czerwca 2017 r.; dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
 • Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.
 • Doświadczenia po rocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.):
  • maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
  • odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
  • możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
  • umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
  • zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
  • wypowiadanie umów na zastępstwo;
  • konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
  • zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
  • możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy;
  • opinie MRPiPS.
 • Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
  • gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
  • obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
  • nowe wykroczenie ścigane przez PIP,
  • rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
  • prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego;
  • stanowiska ekspertów i MRPiPS.
 • Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
CZAS PRACY PLANOWANIE I ROZLICZANIE
 • Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy.
  • Kodeks pracy
  • regulamin pracy i jego treść
  • porozumienie
 • Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, po wyroku TK z dnia 2 października 2012 r.
 • Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy.
 • Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
 • Treść porozumienia w sprawie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego.
 • Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy.
 • Określenie rozkładu czasu pracy w regulaminie pracy.
 • Z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy?
 • Zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy. Czy harmonogram może być zmieniany?
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia. Odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 • Pojęcie doby pracowniczej.
 • Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej.
 • Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
 • Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy.
 • Stosowane systemy czasu pracy:
  • podstawowy
  • równoważny
  • zadaniowy
  • przerywany
  • weekendowy
  • skrócony tydzień pracy
  • skrócony – pracownicy niepełnosprawni
 • Pojęcie „nadgodzin” i ich rodzaje (dobowe, średniotygodniowe). Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za pracę w przedłużonym do 12 miesięcy okresie rozliczeniowym.
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • czas wolny
 • Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
 • Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dobowy – wynikający z zapewnienia prawa do odpoczynku dobowego
  • roczny, czy może wynosić 416 godzin
  • łączony średniotygodniowy (48 godz.)
  • nadgodziny „awaryjne” – brak ograniczeń
 • Ustawowe zakazy i ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i równoważnym czasie pracy m.in. kobiety w ciąży, rodzice dziecka do 4 lat.
 • Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
 • Zasady rozliczania czasu pracy kierowców.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
 • Nieobecności w pracy i ich wpływ na wymiar czasu pracy np. choroba, urlop wypoczynkowy.
 • Pojęcie podróży służbowej, w tym kierowcy.
 • Czy czas szkoleń zalicza się do czasu pracy?
 • Przerwy w pracy np. regulaminowa, związana z praca przy monitorze ekranowym.
 • Czas pracy kadry kierowniczej. Czy kierownik ma prawo do czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.
CZAS PRACY KIEROWCÓW
 • Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców:
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
  • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 i umowa europejska AETR
  • Kodeks pracy
  • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
 • Rola regulaminu pracy.
 • Czy jest czas pracy kierowcy?
 • Normy dotyczące:
  • czasu prowadzenia pojazdu
  • odpoczynku dziennego
  • przerw w prowadzeniu
 • Odstępstwa od stosowania norm prowadzenia, odpoczynku, przerw w prowadzeniu.
 • Wyłączenia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/200, umowy europejskiej AETR oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, w stosunku do m.in.:
  • kierowców samochodów osobowych
  • kierowców samochodów o masie całkowitej poniżej 3,5 t
 • Naliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
 • Tachograf cyfrowy i analogowy.
 • Systemy czasu pracy kierowców:
  • podstawowy
  • równoważny
  • przerywany
  • zadaniowy
  • mieszany
 • Czas pracy kierowców wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Zasady potwierdzania przez kierowcę obecności w pracy.
 • Rozkłady i harmonogramy czasu pracy. Brak obowiązku tworzenia „grafików” przy przewozie rzeczy.
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 • Pojęcie doby pracowniczej i tygodnia dla kierowcy. Możliwość drugiego rozpoczynania pracy w tej samej dobie.
 • Zadania pracodawcy i kierowników komórek organizacyjnych w zakresie planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy.
 • Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Pojęcie dnia wolnego od pracy w świetle stanowisk MRPiPS i PIP oraz wyroków SN.
 • Pojęcie „nadgodzin” i ich rodzaje (dobowe, średniotygodniowe).
 • Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • czas wolny
  • ryczałt za nadgodziny, zasady naliczania 
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dobowy – wynikający z zapewnienia prawa do odpoczynku dobowego
  • tygodniowy (60 godz)
  • roczny (260 godz.)
  • łączony średniotygodniowy (48 godz.) 
  • nadgodziny „awaryjne” – brak ograniczeń
 • Limity w ustawie o czasie pracy a dodatkowa praca w innym podmiocie.
 • Ustawowe zakazy i ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i równoważnym czasie pracy m.in. rodzice dziecka do 4 lat.
 • Praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w średnio pięciodniowym tygodniu pracy i jej rekompensata.
 • Praca w niedziele i święta i jej rekompensata.
 • Nieobecności w pracy i ich wpływ na wymiar czasu pracy np. choroba.
 • Przerwa w pracy kierowcy.
 • Praca w porze nocnej. Zakazy i ograniczenia. Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Pojęcie dyżuru w czasie pracy kierowcy. 
 • Podróż służbowa kierowcy. Czy kierowca ma prawo do diet?
 • Prawo pracodawcy do żądania od kierowcy oświadczenia o pracy w innym podmiocie, nawet wtedy gdy świadczy dodatkową pracę poza stosunkiem pracy?
 • Czy istnieje obowiązek prowadzenia karty drogowej?
 • Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.
 • Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, co zawiera, forma sporządzania.
 • Dowody na okoliczność czasu pracy kierowcy w świetle praktyki sądów pracy i kontroli PIP.